Určenie úväzku starostu obce, počet poslancov, volebný obvod

 17.08.2018

OBEC      L I E S K O V E C     OZNÁMENIE

určenie úväzku starostu obce, počet volebných obvodov a počet poslancov

na volebné obdobie 2018 – 2022

Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci určilo uznesením č. 3/2018 zo dňa 16.8.2018:

a/ v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Lieskovec na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok

b/ v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod, v ktorom sa dňa 10. novembra 2018 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva

c/ v zmysle § 11 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ť poslancov obecného zastupiteľstva obce Lieskovec na celé volebné obdobie 2018 - 2022