Karná

 29.01.2019

Informácia o začatí správneho konania – web

Obec Lieskovec

__________________________________________________________________________

Naše číslo:12/2019

Vybavuje:  057 7880077

Zverejnené: 17.01.2019

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Karná.

Žiadateľ: Obec Karná, 067 45

Predmet žiadosti: 

Výrub  1 ks stromov  na   pozemkoch  parc. číslo KNC 540/2 (E- 1311/1)  k.ú. Karná. Pozemok je v reg. katastra C vedený ako  zastavané plochy a nádvoria.

Ako dôvod žiadateľ uvádza:  Smrek vyrastá na nespovnenej šikmej krajnicii miestnej komunikácie, kde v blizkosti parkujú súkromné auta. Pri silnom vetre je možnosť vyvrátenia tejto dreviny a možné následné poškodenie vozidiel.

Žiadosť doručená dňa: 15.01.2019

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konani najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

                                  

                                                  

        Marta Salanciová      

             starostka obce