Zámer predaja majetku obce

 27.11.2018

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

      Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lieskovec, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitého zreteľa:

Obec  Lieskovec na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 4/2018, v súlade  s  § 9a ods. 2 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

parcelu č. KN 287/22 o výmere 67 m2, zastavané plochy podľa geometrického plánu č. 14296985-61 v zmysle žiadosti Andreja Turcovského a manželky Terézie, Lieskovec č. 138  na základe osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Lieskovec. Cena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2018 na 5,- €/m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa:

Obec Lieskovec uplatnila prípad hodný osobitého zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že  uvedená parcela je pre obec neupotrebiteľná  a jej predajom sa  prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku.

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

  • Na úradnej tabuli  obce Lieskovec odo dňa 27.11.2018
  • Na internetovej stránke www.obec-lieskovec.sk odo dňa 27.11.2018

                                                                                   Marta Salanciová

                                                                                     starostka obce          


Zoznam aktualít :

Archív