Archív zmlúv

2021

Archív

 
 
  RWE zmluva
  Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie
  Fúra dodatok 1/2015
  Zámenná zmluva
  Dodadok k zmluve č. 72/2009 zo dňa 17.03.2009
  Zmluva o nájme nebytových priestorov
  Rámcová kúpna zmluva Stavmat-Obec Lieskovec
  Zmluva č. 278/2015-430/MPRV SR
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  Zmluva č. 1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lieskovec v roku 2015
  Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lieskovec v roku 2015
  Zmluva č. 3 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lieskovec v roku 2015
  Zmluva o správe pohrebiska
  10/2015
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
  Zmluva o pripojení k informačnému systému
  Dohoda o poskytovaní údajov do registra poistencov
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
  Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
  Dohoda č. 01
  Dohoda podľa § 10
  Poistná zmluva
  Zmluva o výpožičke
  Zamestnanecká zmluva
  Kúpna zmluva - Potraviny M. Masarovič
  Kúpna zmluva DMJ Market
  kupna zmluva2016
  Dodatok č. l
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  Zmluva o nájme pozemkov
  Zmluva o dielo
  Dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1096/2015
  Kúpno-predajná zmluva
  Dohoda o poskytnutí fin. príspevku č. 34
  Dodatok č. 2
  Zmluva o elektronickej komunikácii
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Zmluva s Natur-Pack, a.s.
  Zmluva o poskytovaní kunzultačných služieb
  Príloha č. 1 k zmluve o pripojení k IS DCOM
  Poistná zmluva Uniqa
  Zmluva o dielo
  Zmluva č. 1/2016 o spolupráci projektu
  Zmluva o dielo č. 2016 - 3
  Zmluva o dielo č. 12-2016
  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
  Zmluva o dielo
  Mandátna zmluva č. 6/2016
  Zmluva o poskytnutí podpory
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
  Dodatok č. 1 - Fúra
  Dohoda č. 17/35/50J/18
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve
  Zmluva o poskytovaní služieb
  Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ SR
  Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
  Kúpna zmluva
  Zmluva o poskytnutí dotácie - spoločný územný plán
  Kúpna zmluva
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
  Nájomná zmluva
  Dohoda podľa § 10 ÚPSVaR
  Zmluva na dodávku programového vybavenia
  Zmluva o spolupráci a financovaní
  Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2018
  Mandátna zmluva
  Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení SOÚ Ptíčie
  Dohoda č. 18/35/50j/10
  Zmluva o dielo
  Zmluva o službách
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Dodatok č. 1 - nakladanie s odpadmi z obalov
 

Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu