Dotazník pre obyvateľov obce

Vážení občania,

po dohode so starostom obce sa obraciame na Vás s prosbou o elektronické vyplnenie dotazníka, ktorý má za cieľ zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre účely krajšieho a jednoduchšieho života v obci. Po vyhodnotení budú odpovede zapracované do dlhodobej stratégie rozvoja obce a zohľadňované pri žiadostiach o finančné príspevky.

Dotazník je anonymný a vyžaduje si len krátky čas na vyplnenie. Veríme, že v prípade technických problémov sa vo Vašom okolí nájdu ľudia, ktorí Vám pomôžu dotazník vyplniť.

Konečný termín zasielania dotazníkov bude oznámený starostom obce.

Vopred ďakujeme.

Občianske združenie Tri doliny

v.z. Ing. Ľubica Tomášová

Vyznačte, do ktorej vekovej kategórie patríte
Povinná odpověď

Vaše pohlavie
Povinná odpověď

Vaše dosiahnuté vzdelanie
Povinná odpověď

Vaša práca
Povinná odpověď

Uveďte hlavné dôvody, prečo žijete vo vašej obci (môžete vyznačiť viac dôvodov)
Povinná odpověď

Ako sa vám v obci žije? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a sedem hviezdičiek maximálnu spokojnosť
Povinná odpověď

0/7

Čo vám život v obci najviac znepríjemňuje? Uveďte maximálne 4 dôvody
Povinná odpověď

Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity detí a mládeže? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť
Povinná odpověď

0/5

Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by mládež uvítala? Uveďte maximálne 4 možnosti
Povinná odpověď

Je v obci dostatok možností pre trávenie voľného času dospelých obyvateľov obce ako spoločenské akcie, kultúra, šport? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť
Povinná odpověď

0/5

Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by dospelí obyvatelia uvítali? Uveďte maximálne 4 možnosti
Povinná odpověď

Aká je úroveň starostlivosti o zeleň, ihriská, verejné priestranstvá v obci? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť
Povinná odpověď

0/5

Sú vo vašej obci vytvorené dostatočné podmienky pre separovanie bytového alebo domového odpadu? (napríklad dostatok kontajnerov, pravidelný odvoz odpadu, umiestnenie kontajnerov, ...)
Povinná odpověď

Aká je dostupnosť stavebných pozemkov v obci? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť. Ak sa o stavebný pozemok nezaujímate, prejdite k ďalšej otázke.

0/5

Zapájate sa do volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva?
Povinná odpověď

Zúčastňujete sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva?
Povinná odpověď

Hovoríte o svojich názoroch a požiadavkách na život v obci so starostom alebo poslancami?
Povinná odpověď

Zaujímate sa o všestranný rozvoj obce a o jej smerovanie v ďalších rokoch?
Povinná odpověď

Zapájate sa do aktivít poriadaných obcou?
Povinná odpověď

Ak máte vy alebo niekto z vášho okolia podnikateľský zámer, ktorý by sa dal v obci realizovať, stručne ho popíšte. Ak nemáte podnikateľský zámer prejdite k ďalšej otázke

Zbývá 1500 znaků

Podľa vášho názoru, ako sa obec rozvíjala v posledných piatich rokoch? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nedostatočne a päť hviezdičiek výborne
Povinná odpověď

0/5

Aké udalosti v obci za posledných päť rokov pokladáte za najvýznamnejšie? Stručne vymenujte. Ak neviete odpovedať prejdite k ďalšej otázke

Zbývá 1500 znaků

Ktoré z nedostatkov v obci by ste riešili najskôr? Vyznačte najviac 4 možnosti
Povinná odpověď

Tu je priestor pre vaše ďalšie názory alebo návrhy na zlepšenie života v obci

Zbývá 1500 znaků

Uveďte meno svojej obce
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků
AddThis Sharing
10
Hide
Show
Sdílet
Toggle Dock